เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถปกป้องตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์  ใน ปี 2559 UNFPA ประเทศไทย เปิดให้หน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนได้เสนอโครงการเข้ามา และมีโครงการทีไ่ด้รับคัดเลือกทั้งหมด 7 โครงการ โดยองค์กรเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ  เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก ...

โรงเรียนวัดลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา  และการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน  ซึ่งกว่าที่โรงเรียนจะทำเรื่องนี้สำเร็จได้ค่อนข้างใช้เวลานานและต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และองค์กรภายนอกมาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ...

โครงการพัฒนาศักยาภาพเยาวชนเชิงบวกกลุ่มพฤติกรรมหลากหลายเพื่อการสร้างคุณค่าในตัวเองสู่การเป็นแกนนำกระบวนกรด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ โดย ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการพัฒนาโปรแกรมสุขภาวะทางเพศอย่างรอบด้านให้กับลูกจ้างสตรีในสถานประกอบการ โดย สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัย  โดย มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการสร้างศักยภาพข่ายใยชุมชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นพื้นที่สุรินทร์ โดย มูลนิธิขวัญชุมชน เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการพัฒนาศักยภาพรอบด้านเพื่อยกระดับการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นและเยาวชนแรงงานต่างชาติในแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์  โดย มูลนิธิสุวรรณนิมิตรและเครือข่ายอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น (ARHN) อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ ต.ดอนแก้ว” ในรูปแบบการติดตามแบบโค้ชชิ่งเพื่อให้ความรู้เรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศแก่เด็กก่อนวัยรุ่นและเด็กวัยรุ่นในรร.ขยายโอกาสทางการศึกษา 4 แห่ง โดย กลุ่มฅนวัยใส อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประเทศไทย  ...

โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตำบลแม่อ้อ โดย ศูนย์เพื่อน้องหญิง อ.พาน จ.เชียงราย เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการสโมสรเพื่อนงาน เพื่อนถึงเพื่อน โดย  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...