สองในสามของเยาวชนไร้บ้านในออสเตรเลียที่อยู่ในความดูแลของรัฐ  กลายเป็นคนตกงาน เสพยา มีปัญหาทางจิตหลังจากออกจากบ้านสงเคราะห์เพียงปีเดียว ...

โครงการ It’s My Body เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร CREA กับองค์กรพันธมิตรในชุมชน 13 แห่งในสามรัฐของอินเดียเพื่อจัดฝึกอบรมทบทวนความรู้เรื่องสิทธิทางเพศและจัดค่ายกีฬาสร้างความแข็งแกร่งด้านทักษะการเล่นฟุตบอลให้วัยรุ่นหญิง  ...

เยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายตั้งแต่การออกแบบและวางแผนระบบ จนถึงนำออกใช้งานและเฝ้าดู  มีชุดหลักการเฉพาะที่ช่วยแนะแนวทางหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม ซึ่งชุดหลักการที่ว่านี้อยู่ใน “หลักการสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงชุมชน" ...

  หลักการสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ในการลงทุนเพื่อส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นคือต้องสร้างโอกาสด้านการศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ให้วัยรุ่นโดยอยู่บนฐานสิทธิมนุษยชน ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางวัยรุ่นทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ...

หวัง หยวน นักร้องวัยรุ่น หนึ่งในสมาชิกวง TFBOYS วงบอยแบนด์ดังของจีน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวในเวทีเยาวชนคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ...

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาติ (UNFPA) จัดอบรมหลักสูตรทดลอง "การเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559"  เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมเดอะลอฟต์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ ...

รัฐบาลอังกฤษให้เงินสนับสนุน 40 ล้านปอนด์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนอายุ 10 -20 ปี กลายเป็นนักจิตอาสา และนักกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้ชื่อว่า #iwill ...

เมื่อวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2559 ที่กรุงเทพฯ มีการจัดเวทีสาธารณะสิทธิเยาวชน ครั้งที่ 2 ตอน เดินหน้าประเทศไทย เยาวชนต้องมีส่วนร่วม โดยมีองค์กรเยาวชนกว่า 50 กลุ่ม รวมตัวกันภายใต้ชื่อเครือข่ายว่า Thailand Youth Activist Network หรือ ทะยาน  เพื่อเรียกร้องโอกาสในการร่วมกำหนดอนาคตตนเองกับการพัฒนาสังคมไทย ...

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีชื่อว่า การประชุมวางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชน ในการติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ...

10 ขวบ ถือเป็นวัยแรกรุ่นสําหรับเด็กชายและเด็กหญิงที่จะได้มีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระมากขึ้น แต่ด้วยการกีดกันทางเพศ ทําให้ภาระและความเสี่ยงตกอยู่กับ เด็กผู้หญิงมากกว่า ทั่วโลกมีเด็กหญิงวัยนี้ ประมาณ 10 ล้านคนที่ถูกกดขี่ ให้เป็นแรงงานในบ้าน ถูกจับแต่งงานกับคนที่อายุมากกว่า ทําให้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน พวกเธอหมดโอกาสที่จะเห็นหนทางข้างหน้าของชีวิต ไม่มีโอกาสได้พบเจอสิ่ งใหม่ๆ ...