เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่นฉบับนี้ คือการรวบรวมแนวคิดและเรื่องเล่าการทำงานของเยาวชน (more…)

คู่มือพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ...

หลักการสำหรับการพัฒนาเยาวชน สร้างขึ้นบนความเชื่อมั่นว่าหากเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคม จะก่อให้เกิดพลังหลักสามประการ ...

การจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติพ.ศ. 2560-2569 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ยึดวัยรุ่นเป็นศูนย์กลาง (teenage centered) (more…)

คู่มือบันทึกประสบการณ์และความคิดเห็นของเยาวชนที่ได้เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อทดลองหลักสูตรในโครงการพัฒนาแนวทางส่งเสริมศักยภาพผู้แทนเยาวชน เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ...

  หลักการสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ในการลงทุนเพื่อส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นคือต้องสร้างโอกาสด้านการศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ให้วัยรุ่นโดยอยู่บนฐานสิทธิมนุษยชน ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางวัยรุ่นทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ...

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (reproductive rights)  คือ สิทธิที่ถูกระบุไว้แล้วในกฎหมายและข้อตกลงต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลและของคู่สมรส ประกอบด้วยสิทธิมนุษยชน 12 ประการ ...

หนังสือรวมบทความจากเว็บไซต์ 3c4teen “เคล็ดลับในการจัดบริการที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่น” เล่มนี้ เป็นการคัดสรรบทความที่เผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการทํางานบริการด้านสุขภาพแก่วัยรุ่นให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยคํานึงถึงสิทธิและการรักษาความลับเพื่อสร้างความมั่นใจในการมาใช้บริการของวัยรุ่น (more…)

รูปแบบครอบครัวประเภทต่างๆ ของสังคมไทย อันดับ 1 ครอบครัวสามรุ่น 33.6% คือครอบครัวขยายที่มีปู่ย่าหรือตายาย พ่อแม่ และลูก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นครอบครัวประเภทหลักของสังคมไทยในขณะนี้ อันดับ 2 ครอบครัวเดี่ยวที่มีลูก 26.6% ครอบครัวเดี่ยวที่มีพ่อแม่และลูกอยู่ด้วยกัน ซึ่งเคยเป็นครอบครัวประเภทหลักมีจำนวนลดลงจากเดิมครึ่งหนึ่งในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา อันดับ 3 ครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีลูก 16.2% ครอบครัวที่ประกอบด้วยสามีและภรรยามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 3 เท่า โดยเพิ่มขึ้นสูงในชนบทมากกว่าในเขตเมือง อันดับ 4 ครัวเรือนอยู่คนเดียว 13.9% มีจำนวนเพิ่มขึ้น 2 เท่าในช่วง…

มีรายงานตีพิมพ์ออกมาจำนวนหนึ่งแสดงถึงผลการดำเนินโครงการและกลไกส่งต่อโครงการให้ดำเนินต่อไปว่าทำให้สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นดีขึ้น และในรายงานเหล่านั้นยังอภิปรายถึงผลการดำเนินโครงการและกลไกส่งต่อโครงการที่ไร้ประสิทธิภาพ ทั้งที่มีหลักฐาน แต่การดำเนินงานที่ไม่ได้ผลและกลไกการส่งต่อที่ไร้ประสิทธิภาพก็ยังทำกันอย่างแพร่หลาย ...