เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกันออกสำรวจความเห็นของวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 -24 ปี โดยออกสำรวจเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  ...

เมื่อวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ได้มีการจัดอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าใจหลักสูตรการอบรมเยาวชนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น ...

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อน ...

UNFPA ประเทศไทย ร่วมกับ สสส. และ รักษ์ไทยภาคเหนือ จัดอบรมให้แก่คณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจถึงเนื้อหาหลักสูตรของการอบรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่กำกับติดตามการทำงาน (more…)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  ที่โรงแรมปริ้นพาเลซ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA)  และศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

"อยากทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่นให้ลึกมากขึ้น และเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ๆ" คือเสียงส่วนใหญ่ของเยาวชนที่ตอบคำถามถึงความคาดหวังในการมาอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมทักษะการเป็นผู้แทนเยาวชน ...

ทุกๆ วัน สตรีที่อยู่ในภาวะเปราะบางโดยเฉพาะสตรีที่มีความยากจนหรือเป็นผู้อพยพต้องประสบกับอุปสรรคต่างๆ ทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ทำให้พวกเธอไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลด้านการวางแผนครอบครัวได้ ...

  ณ อาคารสหประชาชาติ – UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติขอประกาศด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่า ดร. บาบาทุนเด โอโซทิเมฮิน ผู้อำนวยการบริหารได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2560 ณ ที่พักของท่าน โดยท่านมีอายุ 68 ปี ...

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระบุให้มีผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตาม ...

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  กรมอนามัยและภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ขึ้น ...