Loading...

สำหรับโรงเรียน

หลากความเชื่อของโรงเรียนที่ทำให้ไม่สอนเพศศึกษา

July 4, 2017 0

การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนส่งผลให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องเพศเร็วเกินไป จริงไหม หรือว่าจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอก มาเรียนรู้ความเชื่อผิดๆ ที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการสอนเพศศึกษากัน ...

บริการสำหรับวัยรุ่น

การรักษาความลับ คือหัวใจของบริการที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่น

June 27, 2017 0

Advocates for Youth หน่วยงานภาคเอกชนในสหรัฐฯ ที่บุกเบิกงานด้านสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นและร่วมผลักดันให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในวาระของการวางแผนครอบครัวระดับประเทศมาตั้งแต่ยุค 1980 ...

การพัฒนาเยาวชน

11 ตัวชี้วัดการทำนโยบายเยาวชน โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน

July 14, 2017 0

ในการออก นโยบายเยาวชน เราจำเป็นเข้าใจความหมายและการสร้างตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการพัฒนาเยาวชนอย่างแท้จริง European Youth Forum ซึ่งเป็นเวทีกลางขององค์กรนานาชาติภาคเอกชนที่ทำงานเยาวชนและสภาเยาวชนยุโรป รวม 91 องค์กร ได้ร่วมกันจัดทำตัวชี้วัดแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเยาวชนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน ...

ข่าวโครงการ/เครือข่าย

สาส์นวันประชากรโลก พ.ศ. 2560

July 10, 2017 0

ทุกๆ วัน สตรีที่อยู่ในภาวะเปราะบางโดยเฉพาะสตรีที่มีความยากจนหรือเป็นผู้อพยพต้องประสบกับอุปสรรคต่างๆ ทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ทำให้พวกเธอไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลด้านการวางแผนครอบครัวได้ ...

UNFPA เสียใจต่อการจากไปของผู้อำนวยการบริหาร

June 7, 2017 0

  ณ อาคารสหประชาชาติ – UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติขอประกาศด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่า ดร. บาบาทุนเด โอโซทิเมฮิน ผู้อำนวยการบริหารได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2560 ณ ที่พักของท่าน โดยท่านมีอายุ 68 ปี ...

UNFPA ประเทศไทย จัดอบรมแก่สภาเด็กฯ เตรียมความพร้อมเป็นผู้แทนเรียกร้องสิทธิวัยรุ่น

May 25, 2017 0

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระบุให้มีผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตาม ...

แคมเปญเพื่อการเรียนรู้